Algemene voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN CLAUS2YOU

Claus2you is een autodeelplatform aangeboden door BV Claus Mobility met ondernemingsnummer BE0770.908.488.

Claus2you adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u heeft.  Naast onze algemene voorwaarden zijn de gebruiksregels eveneens van toepassing op al onze diensten. De gebruiksregels zijn in elk Claus2you-voertuig aanwezig, kunnen op de website (www.claus2you.be) geraadpleegd worden en worden ook nog eens hernomen in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, meer in het bijzonder op alle aanbiedingen en overeenkomsten op basis waarvan Claus2you mobiliteitsoplossingen aanbiedt waarbij flexibel gebruik van auto’s voor particulieren en bedrijven mogelijk wordt gemaakt.De algemene voorwaarden van Claus2you hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker.

1.2. De gebruiksregels vormen een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden.

1.3.Verder gelden de voorwaarden van de verzekeraar bij wie de voertuigen verzekerd zijn telkens in de op dat moment geldende versie. De verzekeringsvoorwaarden kunnen tijdens de openingsuren in onze kantoren geraadpleegd worden.

De wagens zijn verzekerd met de wettelijke verzekering BA en zijn omnium verzekerd voor eigen schade. Het eigen risico voor de gebruiker bedraagt €500. Voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs geldt een eigen risico van €1.500. Voor onze elektrische wagens bedraagt het eigen risico €800 en €2000 voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs.

1.4. Mededelingen, voorwaarden en aanbiedingen vermeld op onze website en/of in – promotiemateriaal van Claus2you zijn slechts van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden en voor zover niet anders wordt overeengekomen.

 Artikel 2: Definities

2.1. Aansluiting: een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel met een particuliere of zakelijk handelende wederpartij.

2.2. Claus2you-gebruiker; de (rechts)persoon met wie Claus2you een overeenkomst sluit. De claus2you-gebruiker is de als zodanig bij Claus2you geregistreerde persoon die onder een Aansluiting, dus onder toepasselijkheid van deze voorwaarden (algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden), bevoegd is om de door Claus2you ter beschikking gestelde mobiliteitsdiensten te reserveren en te gebruiken. Hij of zij is de persoon die jegens Claus2you geldt als debiteur voor alle verplichtingen die onder het Aansluiting aanwezig zijn of kunnen opkomen.

2.3. Berijder: de als zodanig bij Claus2you geregistreerde en formeel aanvaarde persoon gedomicilieerd bij of werknemer van een claus2you-gebruiker, die onder een Aansluiting, dus onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, tevens bevoegd is om de door Claus2you ter beschikking gestelde mobiliteitsdiensten te reserveren en te gebruiken. 

2.4. Gebruiksregels: de gebruiksaanwijzing voor de claus2you-voertuigen, welke door Claus2you van tijd tot tijd aan feitelijke ontwikkelingen wordt aangepast. De volledige tekst is te vinden op onze website www.claus2you.be, in de voertuigen, en in het artikel 14 van deze algemene voorwaarden, deze regels zijn net als de algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten.

2.5. Claus2you-gebruikers en/of berijders dienen minimum 18 jaar te zijn en handelingsbekwaam en in het bezit van een rijbewijs dat geldig is in België. Een voorlopig of buitenlands rijbewijs wordt in het kader van deze overeenkomst niet als een geldig rijbewijs aanzien. De huurder/bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat hij of zij niet ontzet is uit het recht om een motorvoertuig te besturen.

2.6. Claus2you-app: een door Claus2you aan een claus2you-gebruiker verstrekte applicatie (‘app’) in combinatie met inloggegevens, waarmee een claus2you-gebruiker onder de betrokken Aansluiting een claus2you-voertuig kan reserveren, openen, zijn persoonlijke gegevens kan inzien en ten eigen behoeve van derden in bepaalde gevallen met korting producten of diensten kan afnemen.

2.7. Claus2you-voertuig: een door Claus2you ter beschikking te stellen of gesteld voertuig bestemd voor deelgebruik van een merk, type, categorie en klasse door Claus2you te bepalen.

2.8. Reservering: afhankelijk van de context, ieder verzoek tot gebruik van een claus2you-voertuig en/of ieder door Claus2you toegestaan gebruik van dat voertuig, gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd vanaf een vastgelegd tijdstip.

2.9. Locatie: de locatie of het gebied waar het voertuig zich bevindt dan wel het punt waar het gebruik van het claus2you-voertuig begint respectievelijk dient te eindigen of mag eindigen.

2.10. Borg: het minimale aantal rijtegoed dat aanwezig moet zijn voor het aantal gereserveerde uren en geschatte kilometers.

2.11. Rijtegoed: de prijzen die Claus2you in rekening brengt aan huurtarieven en de prijzen in verband met door Claus2you te leveren diensten of faciliteiten. De actuele rijtegoeden zijn gepubliceerd op onze website en zij maken na aanpassing steeds opnieuw deel uit van de voorwaarden behorende bij het Aansluiting. De prijs van rijtegoed kan aangepast worden naargelang de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen enerzijds en anderzijds de evolutie van de brandstofprijzen volgens de principes zoals vermeld in de gebruikersregels en gepubliceerd op de website www.claus2you.be.

Artikel 3: Aansluiting tot claus2you-gebruiker
3.1. Een Aansluiting komt tot stand nadat een aanvraag daartoe door Claus2you is aanvaard. De aanvraag dient te geschieden door gebruikmaking van onze app of het elektronisch aanvraagformulier van Claus2you op de website www.claus2you.be. De aanvaarding geschiedt per e-.
De aanvaarding wordt slechts definitief zodra al de door Claus2you verzochte gegevens in haar bezit zijn. Onder de verzochte gegevens wordt begrepen : correcte gegevens zoals Naam-Adres-Woonplaats (moet een Belgisch domicilie adres zijn), een in België geldig rijbewijs, identiteitsbewijs en IBAN-nummer van bankrekening van de aanvrager, een actueel bewijs van domicilie adres uitgereikt door het gemeente- of stadsbestuur en een uittreksel uit het strafregister.
De aanvaarding is bovendien slechts geldig nadat de aanvrager machtiging heeft gegeven voor SEPA-domiciliëring. Met deze SEPA-domiciliëring geeft de claus2you-gebruiker toestemming aan Claus Mobility  om zonder voorafgaande kennisgeving onder meer volgende vergoedingen te innen (niet limitatieve opsomming) :vrijstelling verzekering na ongeval, innen van (parkeer)boetes, onmiddellijk aanzuiveren van rijtegoed indien dit onder nul staat, innen van vergoedingen voor inbreuk op de voorwaarden of gebruikersregels,…

De machtiging voor de SEPA-Domiciliëring gebeurt bij registratie door het online ondertekenen van een machtiging.

De bevestiging van de gegeven machtiging dient tevens ontvangen te zijn door claus2you.

3.2. Na activering van de Aansluiting krijgt de claus2you-gebruiker recht op het gebruik van de claus2you-app, de voertuigen en overige diensten en faciliteiten die claus2you aanbiedt.

3.3. Claus2you heeft te allen tijde het recht om een aangevraagd Aansluiting of een verzoek tot registratie van een Berijder zonder opgave van redenen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader te stellen de voorwaarden. Dat recht heeft Claus2you ook nadat de Aansluiting door haar reeds is . Een Aansluiting kan in elk geval te allen tijde onmiddellijk worden ingetrokken wanneer de voorwaarden van de overeenkomst niet worden nageleefd, of na een schadegeval in

3.4. Reserveringen voor langere duur en met ritten in buitenland worden in concreto én voorafgaandelijk afgesproken en vastgelegd met de gebruiker. In deze gevallen zal een extra borg voorzien worden, alsmede voorafbetaling voor een bepaalde periode en bijzondere voorwaarden naar gelang het geval. 

Artikel 4: Verschuldigdheid, Betalingen, Machtiging
4.1. Vooraleer een reservering kan worden geplaatst moet minimaal het aantal verschuldigde uren en de geschatte kilometers betaald zijn in het rijtegoed. Het rijtegoed kan door de claus2you-gebruiker betaald worden in de claus2you app, door middel van bankcontact. Het rijtegoed kan ook opgeladen worden door een overschrijving op rekening van Claus Mobility. Het rijtegoed wordt dan na ontvangst van de betaling manueel toegevoegd aan het account door claus2you.

4.2. De huurprijs wordt berekend op basis van de gereserveerde periode en de gereden kilometers of, indien zo uitdrukkelijk overeengekomen, per feitelijke huurperiode en kilometers, met dien verstande dat de toepasselijke periode wordt verlengd met de tijd dat het gebruikte claus2you-voertuig door omstandigheden die voor risico komen van de claus2you-gebruiker later op de Locatie terugkomt dan was overeengekomen. De huurprijs of enig deel daarvan is steeds onmiddellijk opeisbaar.

4.3. De huurprijs wordt na afloop van de conform het vorige lid toepasselijke periode in rekening gebracht door het in mindering te brengen van het rijtegoed. Het is de verantwoordelijkheid van de claus2you-gebruiker om bij aanvang van de rit voldoende rijtegoed in de app te voorzien om de kosten van de volledige rit, inclusief de kilometers, te dekken. Mocht het rijtegoed omwille van een onvoorziene omstandigheid na het beëindigen van de rit toch negatief staan dan is het de verplichting van de claus2you gebruiker om dit onmiddellijk aan te zuiveren. Indien Claus Mobillity opmerkt dat dit daags na de laatste rit niet is gebeurd heeft zij het recht om het saldo, vermeerderd met een extra schadeforfait van €75 onmiddellijk via domiciliering aan te zuiveren zonder de claus2you -gebruiker hiervan eerst op de hoogte te moeten stellen.

4.4. Tenzij Claus2you een andere wijze van betaling prefeert ,zoals voor het opladen van het rijtegoed via de bankcontactapp, geschieden alle betalingen door de claus2you-gebruiker aan Claus2you door Europese domiciliëring of automatische incasso met behulp van een aan haar verstrekte incassomachtiging. Deze machtiging dient uiterlijk bij afsluiten van het Aansluiting door de aanvrager gegeven te worden en is een opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van het Aansluiting.

4.5. Klachten over de (hoogte van een) berekende huurprijs dienen uiterlijk binnen 7 na facturatie of aanrekening aan Claus2you kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het recht om daarover te klagen komt te vervallen en de hoogte van de door ons berekende huurprijs als onbetwist vaststaat.

4.6. Over alle door een claus2you-gebruiker om welke reden dan ook niet of te laat betaalde bedragen is van rechtswege en zonder in gebreke stelling een vertragingsrente verschuldigd van 10% per vanaf de datum van betreffende reservering rekening of factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van €100 per factuur.

4.7. Claus2you heeft steeds het recht om door een claus2you-gebruiker verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen onder het betrokken Aansluiting van enige claus2you-gebruiker op Claus2you. Aan een claus2you-gebruiker komt geen recht op van over en weer verschuldigde bedragen toe, terwijl hij evenmin gerechtigd is om tot aan de voldoening van zijn vorderingen zaken van Claus2you onder zich te houden.

4.8. In geval en zolang een claus2you-gebruiker enige betalings- of andere verplichting jegens Claus2you niet of niet tijdig nakomt, is Claus2you gerechtigd om van rechtswege en zonder formele voorafgaandelijke in kennis stelling onze verplichtingen onder de betrokken Aansluiting op te schorten. De gebruiker zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen ten gevolge van deze maatregel.

Artikel 5: Gegevensregistratie
5.1. De registratie van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens.

5.2. Claus2you draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Claus2you is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt. Zij bepaalt immers het doel en de middelen van de verwerking. Voor meer inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u onze privacy policy raadplegen op onze website: www.claus2you.be

5.3. Als verwerkingsverantwoordelijke sluit claus2you met haar verwerkers overeenkomsten af in de zin van artikel 28.3 van EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”)

5.4. Enkel voor (het onderdeel van) de verwerking(en) van persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen waarbij claus2you de verwerker zou zijn (en met andere woorden enkel verwerkt ten behoeve en op instructie van de cliënt) en de cliënt de verwerkingsverantwoordelijke is gelden de bepalingen inzake gegevensverwerking in bijlage 1 bij huidige algemene voorwaarden (als zijnde een overeenkomst inzake gegevensbescherming in de zin van artikel 28.3 AVG).

5.5. Telefoongesprekken met een claus2you-gebruiker kunnen aan onze zijde worden opgenomen ter vastlegging van reserveringen en andere afspraken, ter verbetering van onze service of voor trainingsdoeleinden.

5.6. De verblijfpositie van een claus2you-voertuig wordt door Claus2you opgenomen en vastgelegd en in onze systemen weergegeven, ten behoeve van onder meer een opvolgende gebruiker van een voertuig.

5.7. Claus2you kan de positie en wijze van gebruik van een claus2you-voertuig om redenen van veiligheid, analyse van gebruikspatronen en vlootbeheer via een voertuigvolgsysteem volgen. De route en/of verblijfpositie van een claus2you-voertuig worden door claus2you te allen tijde aan opsporingsinstanties door gegeven in geval van verdenking van verduistering of diefstal van het voertuig, of in geval van enig ander misdrijf in verband met het voertuig waarbij deze route of verblijfpositie van belang zijn. De verkregen gegevens worden voorts verwerkt ter bevordering van veilig en milieuvriendelijk rijden door claus2you-gebruiker via voorlichting of specifieke aanwijzing.
Daarenboven kunnen deze gegevens aangewend worden als bewijs bij de behandeling van aansprakelijkheidsdiscussies of behandeling van schadegevallen.
5.8: Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact zoals mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, met uitzondering van verkoop van alle activiteiten met betrekking tot claus2you-formule.

5.9. Onze ict-toeleveranciers hebben toegang tot de bij Claus2you geregistreerde persoonsgegevens, dit vanwege technische doeleinden respectievelijk om de kwaliteit van het systeem te kunnen waarborgen.

5.10. Claus2you zorgt voor voldoende beveiliging van de opgeslagen gegevens. Gegevens die voorkomen uit één of meer bezoeken of gebruik van claus2you worden bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie, mits hiervoor wettelijke vereisten zijn gesteld in het land waar claus2you actief is.

5.11. Claus2you kan de gegevens door de gebruiker verstrekt, gebruiken voor volgende doeleinden :

  • Het verwerken van een reservering en voor het gebruik van claus2you in de algemene zin
  • sturen van mails of nemen van contact met betrekking tot de verstrekte diensten en de uitvoering van de overeenkomst
  • het informeren van de gebruiker m.b.t. het gebruik of voor het verstrekken van informatie met betrekking tot het product, gebruik, en voor alles wat het gebruik van het product kan bevorderen en verbeteren

Artikel 6: Duur en Beëindiging van Aansluiting
6.1. Aansluitingen eindigen door opzegging door één van de , mits het naleven van een opzegtermijn van één maand. De opzeggingstermijn gaat in de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging ter kennis werd gebracht. Alle Aansluitingen eindigen tevens van rechtswege door van de claus2you-gebruiker en ingeval de claus2you-gebruiker wordt toegelaten tot een maatregel in het kader van de WCO- of wanneer de claus2you-gebruiker wordt toegelaten tot een collectieve en vanaf de datum van de uitspraak van de maatregel.

6.2. In geval een claus2you-gebruiker of een berijder die onder zijn Aansluiting geregistreerd is en waarvoor hij dus verantwoordelijk is, nalaat zijn verbintenissen na te komen of bij vermoeden van misbruik is claus2you gerechtigd om een Aansluiting met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn op te zeggen, telefonisch of per e-mail, ook tijdens een periode waarin een claus2you-gebruiker een claus2you voertuig .

6.3. Beëindiging van het Aansluiting leidt tot beëindiging van rechten tot toegang en gebruik van de claus2you-app en alle overige (mobiliteits)diensten en faciliteiten van claus2you.

6.4. Indien de opzegging plaatsvindt binnen een periode van 30 dagen na de aankondiging door Claus2you van een wijziging van de deze voorwaarden (met uitzondering van de gebruiksregels), blijven de oude voorwaarden gelden tot het einde van de opzeggingsperiode, welke gegeven steeds eindigt op het einde van de betreffende kalendermaand, of in geval van laattijdigheid tegen het einde van de volgende kalendermaand.

6.5. In geval van faillissement komen de eventuele door de claus2you gebruiker nog niet gebruikte rijtegoed behorend bij het Aansluiting, te vervallen en kunnen niet worden verzilverd of worden ingewisseld.

6.6. Beëindiging van het Aansluiting door opzegging leidt tot beëindiging van rechten tot toegang en gebruik van de claus2you-app, claus2you -voertuigen en alle overige (mobiliteits)diensten en faciliteiten van claus2you tegen het einde van de lopende kalendermaand, behoudens in de gevallen van fout, ongeval in fout, contractbreuk, e.d. waarbij claus2you het contract beëindigt, in welk geval het contract een einde neemt met onmiddellijke ingang. Een positief rijtegoed in de app kan nooit worden teruggevorderd door de claus2you – gebruiker .

Artikel 7: Reservering, Annulering en Huurperiode
7.1. Een Reservering van een claus2you-voertuig kan worden gemaakt door gebruik te maken van de claus2you-app, tenzij anders overeengekomen. Een Reservering is pas definitief na een bevestiging door onze administratie . Iedere bevestigde Reservering leidt tot een separate huurovereenkomst onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

7.2. Het kosteloos annuleren van een Reservering, het inkorten van een huurperiode , is via de claus2you -app mogelijk indien de annuleringstermijn behorende bij de Reservering in acht wordt genomen. Een Reserveringen voor gebruik van een claus2you voertuig kan tot twee uur voor aanvang van de Reservering kosteloos geannuleerd worden, tenzij anders overeengekomen. In geval van wordt de annuleringstermijn bij een Reservering aan de claus2you-gebruiker uitdrukkelijk meegedeeld. In geval van een te late annulering is de claus2you-gebruiker de huurprijs verschuldigd geldende voor de gehele huurperiode onder de Reservering.

7.3. De huurperiode onder een Reservering loopt tot aan het moment dat het voertuig aan het eind van het gebruik op de locatie is geparkeerd, de sleutel van de auto correct in de auto is opgeborgen, de verlichting uit is, de ramen goed zijn gesloten en de deuren op slot zijn gedaan. Dit met een minimum van de periode die door de gebruiker gereserveerd werd. Indien een wagen vroeger teruggebracht wordt, wordt deze periode niet in mindering gebracht van de overeengekomen huurprijs.

Artikel 8: Verplichtingen claus2you bij Reservering
8.1. Claus2you is gehouden om zich naar vermogen in te spannen om na onze bevestiging in de app van een Reservering een voor gebruik geschikt claus2you-voertuig op het in de Reservering vastgelegde tijdstip en op de Locatie ter beschikking te stellen en gedurende de betrokken huurperiode ter beschikking te houden.

8.2. Het niet op tijd inleveren van een gereserveerd claus2you-voertuig door een eerdere claus2you-gebruiker en/of noodzakelijk herstel van defecten in of schade aan het gereserveerde claus2you-voertuig, kunnen meebrengen dat het gereserveerde claus2you-voertuig, ondanks onze bevestiging van de Reservering aan de claus2you-gebruiker, niet ter beschikking staat. Ook tijdens het beschikken over een claus2you-voertuig kan het voorkomen dat een schade of defect aan de auto waarvan de aanwezigheid voor risico van claus2you is, gebruik van de auto beperkt. Indien Claus2you om vorengaande redenen niet in staat is om een door haar bevestigde Reservering (volledig) na te komen, is Claus2you gehouden om zich naar best vermogen in te spannen om ten behoeve van de claus2you -gebruiker zo snel mogelijk een vervangende vervoersmogelijkheid te vinden, al dan niet door verwijzing van de claus2you -gebruiker naar een claus2you-voertuig op een andere dan in de Reservering vermeld.

8.3. Claus2you is binnen een Reservering niet gehouden tot verdergaande verplichtingen dan bovenomschreven onder 8.1 en 8.4.De claus2you-gebruiker kan, wanneer het gereserveerde gebruik van een claus2you-voertuig niet kan doorgaan omwille van omstandigheden buiten de wil van claus2you, of de franchisenemer, geen aanspraak maken op enige schadevergoeding ten gevolge van de derving van het voertuig.

Artikel 9: claus2you-app en gebruiksaanwijzing
9.1. Het gebruik van de claus2you-app mag onder het betrokken Aansluiting alleen door een claus2you-gebruiker of berijder gebruikt worden. Het gereserveerde claus2you-voertuig wordt bij aanvang van de Reservering geopend door met de claus2you-app het voertuig te ontgrendelen, dan wel op een door Claus2you nader te bepalen wijze.

9.2. In ieder claus2you-voertuig bevindt zich een versie van de Gebruiksregels. De mededelingen op de Gebruiksregels zijn op het gebruik van het claus2you-voertuig van toepassing, als onderdeel van de overeenkomst. De Gebruiksregels dienen in het belang van de claus2you-gebruiker voorafgaand aan het gebruik van het voertuig door hem nauwlettend gelezen te worden en de inhoud dient stipt te worden opgevolgd. De Gebruiksregels bevatten onder meer instructies voor het starten van het claus2you-voertuig, aanwijzingen hoe de claus2you-gebruiker voor zijn rekening komende schade zoveel mogelijk kan voorkomen, mededelingen omtrent tanken, na gebruik inleveren van het voertuig en het telefoonnummer van onze claus2you helpdesk

9.3. Op het niet nakomen van verplichtingen door een claus2you-gebruiker als vermeld op de Gebruiksregels is een boete gesteld. De omvang van de in voorkomend geval van toepassing zijnde boete is zowel vermeld in de Gebruiksregels als in deze algemene voorwaarden.

Artikel 10: Gebruik claus2you -voertuigen
10.1. Uitsluitend een claus2you-gebruiker die voldoet aan alle door de Belgische wetten en reglementen gestelde eisen in verband met het besturen van een motorvoertuig, mag als bestuurder van een claus2you-voertuig gebruik maken. Het besturen van een claus2you-voertuig door een andere persoon is echter toegestaan als deze bij ons als een bestaande berijder bekend is, deze voldoet aan bovenbedoelde wettelijke eisen in verband met het besturen van een voertuig en op voorwaarde dat de claus2you-gebruiker als passagier in de auto aanwezig is.

10.2. De claus2you-gebruiker of berijder dient het claus2you-voertuig in het algemeen te gebruiken als een goed huisvader en in het bijzonder alleen te gebruiken op voor personenauto’s normaal toegankelijke, openbare en geschikte wegen, de juiste brandstof te gebruiken, de olie- en overige vloeistofmeters in de auto regelmatig te controleren en aan Claus2you door te geven wanneer bijvulling noodzakelijk is, de auto steeds op veilige plaatsen te parkeren, na gebruik goed af te sluiten en eventueel aanwezige beveiligingsapparatuur in te stellen.

10.3. De claus2you-gebruiker of berijder zal het voertuig gebruiken mits stipte naleving van alle ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Het is niet toegestaan het claus2you-voertuig te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, voor vervoer van (huis)dieren, het geven van rij-instructie, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, voor bewakingsdoeleinden, waarde transport, als marktwagen, interventievoertuig, testen of optochten, om daarmee caravans, aanhangwagens of andere objecten mee voort te trekken of aan te duwen, of om daarop dak bagage of andere daklast aan te brengen of de auto over te beladen of te beladen zonder voldoende zekering, of anderszins op een wijze die in strijd is met maatschappelijke en wettelijke normen. Het is bovendien niet toegestaan om in een claus2you-voertuig te roken of daarin voorwerpen of stoffen te vervoeren waarvan de vorm, samenstelling of geur schade kan toebrengen aan de auto of gebruik kan hinderen. Het is niet toegestaan om een claus2you-voertuig in geval van schade of defect zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te (doen) repareren. In geval van schade of defect zal in elk geval verwittigd worden en standpunt gevraagd worden.

10.4. Behoudens onze toestemming op schrift of per e-mail is het niet toegestaan om met het claus2you-voertuig naar het buitenland te gaan.

10.5. Beperkingen in het gebruik van een claus2you-voertuig onder meer (1) als gevolg van weg- , weer- of verkeersomstandigheden, eigen verkeersgedrag of verkeersgedrag van derden, (2) in verband met regelgeving van overheidswege, demonstraties, blokkades, vernieling of terrorisme, en (3) door, tijdens of samenhangende met overtreding van het gestelde in deze voorwaarden, zijn – als de hier bedoelde omstandigheden zelf – voor risico van de claus2you-gebruiker.

10.6. Zolang het claus2you-voertuig aan de claus2you-gebruiker ter beschikking staat, zijn aan het gebruik verbonden kosten, waaronder o.a. doch niet uitsluitend tol of parkeergeld, retributies, boetes, enz…voor zijn of haar rekening.

10.7. Voor brandstof bij de meeste tankstations in België kan worden betaald met de speciale claus2you-tankpas, te vinden in het claus2you-voertuig. Aanwijzingen voor gebruik van de tankpas vindt men in op de Gebruiksregels. Indien niet met de claus2you-tankpas betaald kan worden, o.a. bij toegelaten gebruik in buitenland of wegens maximale daglimiet van tankpas bereikt komt de brandstof in eerste instantie voor rekening van de claus2you-gebruiker en zal Claus2you tegen inlevering van de originele rekening de claus2you-gebruiker crediteren.

10.8. De claus2you gebruiker brengt de wagen steeds terug op de locatie waar hij het voertuig heeft opgehaald, uiterlijk op het eindduur van de reservatie. Indien de claus2you gebruiker om redenen van overmacht niet in de mogelijkheid is om de wagen tijdig terug te brengen, zal zij de helpdesk hiervan uiterlijk 1 uur voor het verstrijken van de reservering op de hoogte stellen.

Het claus2you-voertuig dient te worden achtergelaten met een brandstoftank die ten minste voor een kwart vol is. Wanneer dit niet meer het geval is, moet dit telefonisch of per app aan Claus2you worden doorgegeven.
Verwezen wordt naar de gebruiksregels met betrekking tot tanken.

De claus2you-gebruiker is tevens verantwoordelijk om de wagen binnenin proper te houden en zo ook terug te brengen.

10.9. De claus2you-gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid in het claus2you-voertuig van goedgekeurde kinderzitjes in geval kinderen van overheidswege in kinderstoelen vervoerd dienen te worden.

10.10. In elk geval van ongeval of schade, of bij betrokkenheid bij een ongeval dient de claus2you-gebruiker of berijder in elk geval de politie en claus2you verwittigen en dit onmiddellijk na het ongeval of de feiten. De claus2you-gebruiker of berijder dienen hierbij de in de gebruiksregels beschreven richtlijnen te volgen.
De vereiste ongevalsdocumenten dienen ingevuld te worden, waarbij de gebruiker of berijder in geen geval schuld van het ongeval noch eender welke andere aanspraak van de tegenpartij mogen erkennen. Een erkenning van aansprakelijkheid zal in elk geval niet tegenstelbaar zijn aan claus2you dat op dat vlak alle rechten behoudt ten aanzien van de gebruiker of berijder.
In geval van ongeval of pech dient de gebruiker tevens contact op te nemen met de pechverhelping via het telefoonnummer dat vermeld staat in de gebruiksregels. Verder rijden is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van claus2you of de pechverhelping. De verplichting om onmiddellijk na feiten of kennisneming van feiten de politie en claus2you verwittigen, geldt eveneens in gevallen van diefstal van het voertuig of onderdelen van het voertuig.

10.11. Het is verboden de voertuigen te gebruiken in strijd met de geldende verzekeringsvoorwaarden.

10.12. Bij inbreuk op één van bovenvermelde voorwaarden heeft claus2you het recht om onmiddellijk een forfait te vorderen van €250 van de claus2you gebruiker, dit bedrag zal vermeerderd worden met de kosten die direct of indirect voorvloeien uit de inbreuk.

Artikel 11: Misbruik claus2you-app
11.1. Het mogelijk onbevoegd gebruik van de claus2you -app moet aan Claus2you onmiddellijk telefonisch worden meegedeeld. Indien het mogelijk onbevoegd gebruik door een misdrijf veroorzaakt kan zijn, dient op eerste verzoek van claus2you onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie.

11.2. De claus2you-gebruiker of berijder die een claus2you-tankpas gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn uitgegeven, in verband met de aanschaf van brandstof voor andere auto’s dan een gereserveerd claus2you-voertuig, of ten behoeve van derden, is aan Claus2you een boete verschuldigd van per keer dat misbruik werd gemaakt, met het recht voor Claus2you om die boete ook op de claus2you-gebruiker te verhalen onder wiens Aansluiting de tankpas werd gebruikt, onverlet onze rechten om eventuele verdere schade in verband met dit misbruik door de betrokken gebruiker vergoed te krijgen, waaronder in ieder geval de brandstofkosten zelf.

Artikel 12: Verzekeringen, Aansprakelijkheid, Verkeersboetes
12.1. Voor het claus2you-voertuig is door Claus2you conform de wet een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid gesloten. De schade van de bestuurder (inclusief letselschade) veroorzaakt door eigen schuld valt niet onder de BA-verzekering van het claus2you-voertuig. Daarnaast voorziet claus2you ook een rechtsbijstand, dit alles onder de geldende verzekeringsvoorwaarden. De kennisneming van de algemene voorwaarden geldt ook als kennisneming van de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

12.2. Schade aan het claus2you-voertuig zelf is verzekerd en komt, behoudens een eigen risico van €500 en van €1.500,00 voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs en bij onze elektrische wagens een eigen risico van €800 en €2000 voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs, voor rekening van de door Claus2you afgesloten verzekering en dit met toepassing van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden . Een uitzondering op het hierboven gestelde geldt in geval van schade die ontstaan is door, tijdens of samenhangende met overtreding van wat is vermeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, voor schade toegebracht door een dier van een claus2you -gebruiker of een inzittende en voor schade die het gevolg is van opzet of zware fout van de claus2you -gebruiker of een inzittende. Voor vergoeding van de schade bedoeld in de vorige zin is de claus2you -gebruiker onder wiens Aansluiting de schade werd toegebracht en, indien dat een ander is, de gebruiker die tijdens het ontstaan van de schade over het claus2you-voertuig beschikte in volle omvang hoofdelijk aansprakelijk.

De gebruiker zal de nodige zorg en preventieve maatregelen nemen om diefstal te vermijden o.a.m.b.t. afsluiten voertuig, achterlaten goederen in voertuig. Ontvreemding van het voertuig wordt niet gedekt door de verzekering. Bij ontvreemding heeft claus2you het recht om, indien de wagen niet binnen de 14 dagen teruggevonden wordt, de actuele waarde van het voertuig (te bepalen door een deskundige) te verhalen op de gebruiker of -berijder.

12.3. Verkeersovertredingen en daarmee samenhangende maatregelen, boetes of aanslagen parkeerbelasting, retributies, tolgelden en ook in verband met het parkeren aan het einde van de reserveringsperiode op een andere plek dan de onder de Reservering betrokken locatie, en alle kosten om welke reden dan ook, zijn voor risico en rekening van de daarbij betrokken claus2you-gebruiker of berijder. Na ontvangst van verkeersboetes zal Claus2you de gegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) van de claus2you-gebruiker onder wiens Aansluiting de boetes verbeurd werden als op de betrokken Berijder, indien dat een ander is, doorspelen aan de bevoegde instanties.

Indien de boetes of aanslagen in eerste instantie door Claus2you betaald worden, zullen door Claus2you op zowel de claus2you-gebruiker onder wiens Aansluiting de boetes of aanslagen verbeurd werden als op de betrokken Berijder, indien dat een ander is, verhaald worden. Indien boetes of aanslagen in eerste instantie door Claus2you betaald worden, worden deze automatisch geïncasseerd ten laste van de gebruiker/abonnee, en worden van rechtswege vermeerderd met administratiekosten ten belope van minimaal 50 Euro forfaitair, onverminderd alle andere kosten noodzakelijk voor en verbonden aan de inning.

Indien de claus2you-gebruiker of berijder zich strafrechtelijk dient te verantwoorden voor diens rijgedrag en vervolging naar aanleiding van het gebruik dat hij maakte van het claus2you-voertuig, zal deze zelf moeten instaan voor eventuele strafrechtelijke of burgerlijke verdediging en zal hiervoor geen beroep kunnen doen op de rechtsbijstandsverzekering van claus2you.

Vrijstellingen en gebeurlijke regresvorderingen , uitsluitingen of excepties, van verzekeringsmaatschappijen vallen ten laste van de claus2you-gebruiker die hiervoor hoofdelijk gehouden is met de gebeurlijk betrokken berijder.

12.4. Bij ongeval of schade zal de gebruiker binnen de kortst mogelijke termijn via het telefoonnummer 057 46 64 48Claus2you op de hoogte brengen om verder te handelen zoals bepaald door de algemene voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van claus2you
13.1. Onze verplichtingen onder enig Aansluiting gaan niet verder dan het nakomen van de verplichtingen die Claus2you krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden  heeft. Bij het niet of niet correct nakomen van onze verplichtingen is Claus2you niet aansprakelijk voor enige (direct of indirecte) schade van de claus2you-gebruiker en/of berijder en/of derden.

13.2. Claus2you is binnen de uitvoering van onze verplichtingen evenmin aansprakelijk voor productaansprakelijkheid noch voor tekortkomingen van derden zoals gemeentes, parkeergarages, schadeherstel- en/of schoonmaakbedrijven, andere (eerdere) gebruikers van onze voertuigen, foutparkeerders op Locaties of bijvoorbeeld vervoerbedrijven die via onze bemiddeling diensten verlenen, of voor schade die de claus2you-gebruiker direct of indirect lijdt als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van een claus2you-voertuig.

13.3. In gevallen waarin Claus2you onverhoopt toch tot vergoeding van schade verplicht zou zijn, is de door Claus2you verschuldigde schadevergoeding nooit hoger dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in de betrokken zaak uitkeert. Indien voor onze aansprakelijkheid geen verzekeringsdekking bestaat, is onze verplichting tot schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot directe schade, met een maximum van €2.500 Tevens dient de schadeclaim te worden ingesteld binnen het jaar na het ontstaan van de schade.

13.4. Een uitzondering op leden 1 en 2 van dit artikel geldt slechts in geval van schade waarvan de claus2you-gebruiker aantoont dat die rechtstreeks is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van onze zijde.

13.5. De claus2you-gebruiker vrijwaart ons van en voor vorderingen van derden die verband houden met enige Reservering, onze aanvullende of vervangende diensten, schade toegebracht door de bij een Reservering betrokken claus2you -voertuig en/of het gebruik dat van dat voertuig claus2you-tankpas door hemzelf of een gebruiker onder zijn Aansluiting gemaakt wordt alsmede voor alle overige schadevorderingen.

13.6. Claus2you is niet aansprakelijk voor het verlies of schade veroorzaakt aan goederen die in het voertuig ondergebracht of achtergelaten worden tijdens de periode van gebruik. 

Artikel 14 : Gebruiksregels

14.1. In dit artikel vindt u de uitgeschreven versie van de gebruiksregels die u ook terugvindt in het voertuig en op de website www.claus2you.be

14.2. Algemeen: de claus2you voertuigen mogen enkel rijden op autogeschikte wegen. De gebruiker rijdt en gebruikt hem zoals een goede huisvader. De gebruiker kan vanaf  18 jaar gebruiker bij Claus2you worden en de gebruiker gebruikt de wagen enkel en alleen voor personenvervoer, dit uiteraard op voorwaarde dat de gebruiker beschikt over een in België geldig beschouwd rijbewijs.

14.3. Brandstof: De gebruiker zorgt ervoor dat de brandstoftank nooit op reserve staat bij het terugplaatsen. Als de gebruiker ziet dat de tank bijna leeg is gaat de gebruiker eerst nog wat tanken met de pas die de gebruiker in de wagen vindt. De code van de tankpas en lijst van beschikbare tankstations vind de gebruiker ook terug in de wagen.

Uiteraard mag de gebruiker ook steeds de tank volledig vullen alvorens de gebruiker aan de rit begint. Brengt de gebruiker de wagen toch met een lege tank terug dan wordt hiervoor een vergoeding van €250 aangerekend.

14.4. Batterij: Indien de deelwagen een elektrische wagen betreft, zorgt de gebruiker ervoor dat de wagen altijd terug aangesloten wordt op het laadstation bij het terugplaatsen. Op die manier kan de volgende gebruiker met een volle tank vertrekken.

14.5. Staat van de wagen bij aflevering: Claus2you vraagt om de wagen steeds netjes terug te brengen op de afgesproken locatie. Met netjes bedoelen we het uitkloppen van de matjes, verwijderen van afval, en zeker melden via de app wanneer de wagen buiten heel vuil is.

Als Claus2you deze melding krijgt zorgt zij ervoor dat de wagen zo spoedig mogelijk gepoetst wordt.

Indien dit pas door de volgende gebruiker gemeld wordt hiervoor €250 in rekening gebracht.

Uiteraard kan claus2you ook niet toestaan dat er gerookt wordt in de wagen.

14.6. Verboden te roken in de wagen: Claus2you staat niet dat er wordt gerookt in de deelwagen. Ook niet met het raampje open. Indien een gebruiker merkt dat er toch gerookt werd in een wagen, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk aan Claus2you.

14.7. Parkeren in Brugge en deelgemeentes: Met een deelwagen van Claus2you kan de gebruiker bijna overal gratis parkeren in Brugge en alle deelgemeentes. In de volgende zones dient de gebruiker wel te betalen: Ezelstraat, Geldmuntstraat, Gentpoortstraat, Hoogstraat, Katelijnestraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Noordzandstraat, Philipstockstraat, Smedenstraat, Stationsplein, Steenstraat, Vlamingstraat en Zuidzandstraat.

14.8. Ophalen en terugbrengen: De claus2you-wagen dient steeds uiterlijk op het eind uur van de reservatie op dezelfde plaats teruggeplaatst te worden waar hij is opgehaald. Laat de gebruiker de wagen toch ergens anders achter of is de gebruiker te laat terug, en wordt hierdoor een andere gebruiker benadeeld dan rekenen we hiervoor een vergoeding van €250 aan.

Kan de gebruiker omwille van overmacht toch de wagen niet op tijd terugbrengen, contacteer dan zeker de helpdesk op het nummer 0470953202.

14.9. Schades controleren en melden: Bij aanvang van de rit dien de gebruiker steeds eerst de wagen op schades te controleren. Vastgestelde schades worden gemeld met foto’s in de app. Zo wordt de schade nadien niet op jou verhaald. Veroorzaakt de gebruiker toch zelf schade? Meld het Claus2you dan zo spoedig mogelijk en laat de wagen zeker niet op eigen houtje herstellen. Het eigen risico per schadegeval bedraagt €500 en €1500 indien de gebruiker jonger is dan 23 jaar of nog geen 3 jaar beschikt over een rijbewijs.

Vul bij een ongeval ook steeds met alle partijen een Europees aanrijdingsformulier in.

14.10. Immobilisatie van het voertuig: Bij pech of ongeval kan de gebruiker steeds contact opnemen met de assistance op het nummer vermeld in de boorddocumenten van het voertuig. Vergeet Claus2you hiervan ook niet te verwittigen op het nummer van de helpdesk Op 0470953202.

14.11. Wat te doen bij een ongeval: De gebruiker vult het ongevalformulier in en contacteert de helpdesk op 0470953202. Indien nodig belt de gebruiker de politie.

14.12. Tot slot: Eens de wagen terug op locatie staat, doet de gebruiker de wagen eerst op slot en klik hij vervolgens op de knop “beëindigen”. Zo niet blijft de reservatie verder lopen en dient de gebruiker te blijven betalen. Na de rit kijkt de gebruiker ook zeker het openstaand rijtegoed na. Indien het rijtegoed op negatief staat, dient de gebruiker dit aan te vullen. Een dag na de reservatie rekent Claus2you hiervoor een administratiekost aan van €75,00.

Artikel 15: Overdracht van bedrijf door claus2you
Claus2you heeft het recht om het bedrijf of onderdelen daarvan, inclusief Aansluitingen, aan derden over te dragen indien die derden ten tijde van de overdracht redelijkerwijze in staat kunnen worden geacht om onze dienstverlening onmiddellijk na de overdracht op vergelijkbaar niveau en tegen vergelijkbare voorwaarden en tarieven voort te zetten.

Artikel 16: Wijziging van voorwaarden
16.1. Claus2you zal wijzigingen van onze algemene voorwaarden of van de gebruiksaanwijzing mededelen via mail.

16.2. Indien onze algemene voorwaarden worden gewijzigd, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden op onze relaties tot claus2you-gebruikers van toepassing na één kalendermaand na de maand vankennisgeving per mail van deze gewijzigde voorwaarden. Reserveringen waarvan de annuleringstermijn ten tijde van kennisgeving van onze gewijzigde voorwaarden op onze website al is verlopen, blijven echter geregeerd door onze oude voorwaarden.

Artikel 17: Geschilbeslechting
17.1. Op alle verhoudingen van claus2you-gebruikers tot Claus2you is Belgisch recht van toepassing.

17.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Ten aanzien van deze consumenten is deze bepaling in strijd met art. VI83, 17° WER, gezien uw algemene voorwaarden niet in een gelijkwaardige vergoeding voorzien lastens Claus2You wanneer uw onderneming zelf in gebreke blijft.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van claus2you

Claus2you adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u heeft. Naast onze algemene voorwaarden zijn de gebruiksregels eveneens van toepassing op al onze diensten. De gebruiksregels zijn in elk Claus2you-voertuig aanwezig, kunnen op de website (www.claus2you.be) geraadpleegd worden en worden ook nog eens hernomen in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, meer in het bijzonder op alle aanbiedingen en overeenkomsten op basis waarvan wij mobiliteitsoplossingen aanbieden waarbij flexibel gebruik van auto’s voor particulieren en bedrijven mogelijk wordt gemaakt. Onze algemene voorwaarden nemen voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker.

1.2: De gebruiksregels vormen een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden.

1.3.Verder gelden de voorwaarden van de verzekeraar bij wie de voertuigen verzekerd zijn telkens in de op dat moment geldende versie. De verzekeringsvoorwaarden kunnen tijdens de openingsuren in onze kantoren geraadpleegd worden.

De wagens zijn verzekerd met de wettelijke verzekering BA en zijn omnium verzekerd voor eigen schade. Het eigen risico voor de gebruiker bedraagt €500. Voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs geldt een eigen risico van €1.500.
Voor onze elektrische wagens bedraagt het eigen risico €800 en €2000 voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs.

1.4: Mededelingen, voorwaarden en aanbiedingen vermeld op onze website en/of in ons promotiemateriaal zijn slechts van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden en voor zover niet anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Definities

2.1: Aansluiting: een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel met een particuliere of zakelijk handelende wederpartij.

2.2: Claus2you-gebruiker; de (rechts)persoon met wie wij een overeenkomst sluiten. De claus2you-gebruiker is de als zodanig bij ons geregistreerde persoon die onder een Aansluiting, dus onder toepasselijkheid van deze voorwaarden (algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden), bevoegd is om de door ons ter beschikking gestelde mobiliteitsdiensten te reserveren en te gebruiken. Hij of zij is de persoon die jegens ons geldt als debiteur voor alle verplichtingen die onder het Aansluiting aanwezig zijn of kunnen opkomen.

2.3: Berijder: de als zodanig bij ons geregistreerde en formeel aanvaarde persoon gedomicilieerd bij of werknemer van een claus2you-gebruiker, die onder een Aansluiting, dus onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, tevens bevoegd is om de door ons ter beschikking gestelde mobiliteitsdiensten te reserveren en te gebruiken,

2.4: Gebruiksregels: de gebruiksaanwijzing voor de claus2you-voertuigen, welke door ons van tijd tot tijd aan feitelijke ontwikkelingen wordt aangepast. De volledige tekst is te vinden op onze website www.claus2you.be, in de voertuigen, en in artikel 1, deze regels zijn net als de algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten.

2.5: Claus2you-gebruikers en/of berijders dienen minimum 18 jaar te zijn en handelingsbekwaam en in het bezit van een geldig rijbewijs. Een voorlopig rijbewijs wordt in het kader van deze overeenkomst niet als een geldig rijbewijs aanzien. De huurder/bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat hij of zij niet ontzet is uit het recht om te rijden .

2.6: Claus2you-app: een door ons aan een claus2you-gebruiker verstrekte applicatie (‘app’) in combinatie met inloggegevens, waarmee een claus2you-gebruiker onder het betrokken Aansluiting een claus2youvoertuig kan reserveren, openen, zijn persoonlijke gegevens kan inzien en ten eigen behoeve van derden in bepaalde gevallen met korting producten of diensten kan afnemen.

2.7: Claus2you-voertuig: een door ons ter beschikking te stellen of gesteld voertuig bestemd voor deelgebruik van een merk, type, categorie en klasse als door ons te bepalen.

2.8: Reservering: afhankelijk van de context, ieder verzoek tot gebruik van een claus2you-voertuig en/of ieder door ons toegestaan gebruik van dat voertuig, gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd vanaf een vastgelegd tijdstip.

2.9: Locatie: de locatie of het gebied waar het voertuig zich bevindt dan wel het punt waar het gebruik van het claus2you-voertuig begint respectievelijk dient te eindigen of mag eindigen.

2.10: Borg: het minimale aantal rijtegoed dat aanwezig moet zijn voor het aantal gereserveerde uren.

2.11: Rijtegoed: de prijzen die wij in rekening brengen aan huurtarieven en de prijzen in verband met door ons te leveren diensten of faciliteiten. De actuele rijtegoeden zijn gepubliceerd op onze website en zij maken na aanpassing steeds opnieuw deel uit van de voorwaarden behorende bij het Aansluiting.

De prijs van rijtegoed kan aangepast worden naargelang de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen e.z. en a.z. de evolutie van de brandstofprijzen volgens de principes zoals vermeld in de gebruikersregels en gepubliceerd op de website www.claus2you.be .

Artikel 3: Aansluiting tot claus2you-gebruiker

3.1: Een Aansluiting komt tot stand nadat een aanvraag daartoe door ons is aanvaard. De aanvraag dient te geschieden door gebruikmaking van onze app of ons elektronisch aanvraagformulier op de website www.claus2you.be. De aanvaarding geschiedt per e-mail.
De aanvaarding wordt slechts definitief zodra al de door ons verzochte gegevens in ons bezit zijn. Onder de verzochte gegevens wordt begrepen : correcte gegevens zoals Naam-Adres-Woonplaats, een in België geldig rijbewijs, identiteitsbewijs en IBAN-nummer van bankrekening van de aanvrager.
De aanvaarding is bovendien slechts geldig nadat de aanvrager machtiging heeft gegeven voor SEPA-domiciliëring voor de betalingen van onder meer (niet limitatieve opsomming) volgende tegoeden: vrijstelling verzekering na ongeval, innen van (parkeer)boetes, aanzuiveren van rijtegoed indien dit 14 dagen onder nul staat, innen van vergoedingen voor inbreuk op de voorwaarden,…

De machtiging voor de SEPA-Domiciliëring gebeurt bij registratie.
De bevestiging van de gegeven machtiging dient tevens ontvangen te zijn door claus2you.

3.2: Na activering van de Aansluiting krijgt de claus2you-gebruiker recht op het gebruik van de claus2you-app, de voertuigen en overige diensten en faciliteiten die claus2you aanbiedt.

3.3: Indien wij een Aansluiting verstrekken, doen wij dat aan een claus2yougebruiker met het recht om deze aan een berijder voor gebruik onder het Aansluiting onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden ter beschikking te stellen. Rechten onder of in verband met het Aansluiting zijn anderszins niet overdraagbaar.

3.4: Wij hebben te allen tijde het recht om een aangevraagd Aansluiting of een verzoek tot registratie van een Berijder zonder opgave van redenen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader te stellen de voorwaarden. Dat recht hebben wij ook nadat het Aansluiting door ons reeds is aanvaard. Een Aansluiting kan in elk geval te allen tijde onmiddellijk worden ingetrokken wanneer de voorwaarden van de overeenkomst niet worden nageleefd, of na een schadegeval in fout

3.5: Reserveringen voor langere duur en met ritten in buitenland worden in concrete afgesproken en vastgelegd met de gebruiker. In deze gevallen zal een extra borg voorzien worden, alsmede voorafbetaling voor een bepaalde periode en bijzondere voorwaarden naar gelang het geval.

Artikel 4: Verschuldigdheid, Betalingen, Machtiging

4.1: Vooraleer een reservering kan worden geplaatst moet minimum het aantal verschuldigde uren betaald zijn in het rijtegoed. Het rijtegoed kan door de claus2you-gebruiker betaald worden in de claus2you app, doormiddel van bankcontact. Het rijtegoed kan ook opgeladen worden door een overschrijving op rekening van Claus Mobility. Het rijtegoed wordt dan na ontvangst van de betaling manueel toegevoegd aan het account door claus2you.

4.2: De huurprijs wordt berekend per gereserveerde periode en gereden kilometers of, indien zo uitdrukkelijk overeengekomen, per feitelijke huurperiode en kilometers, met dien verstande dat de toepasselijke periode wordt verlengd met de tijd dat het gebruikte claus2you-voertuig door omstandigheden die voor risico komen van de claus2you-gebruiker later op de Locatie terugkomt dan is vastgelegd. De huurprijs of enig deel daarvan is steeds onmiddellijk opeisbaar.

4.3: De huurprijs wordt na afloop van de conform het vorige lid toepasselijke periode in rekening gebracht door het in mindering te brengen van het rijtegoed.

4.4: Tenzij wij een andere wijze van betaling prefereren ,zoals voor het opladen van het rijtegoed via de bankcontactapp, geschieden alle betalingen door de claus2you-gebruiker aan ons door Europese domiciliëring of automatische incasso met behulp van een aan ons verstrekte incassomachtiging. Deze machtiging dient uiterlijk bij afsluiten van het Aansluiting door de aanvrager gegeven te worden en is een opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van het Aansluiting.

4.5: Klachten over de (hoogte van een) berekende huurprijs dienen uiterlijk binnen 7 dagen na facturatie of aanrekening aan ons kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het recht om daarover te klagen komt te vervallen en de hoogte van de door ons berekende huurprijs als onbetwist vaststaat.

4.6: Over alle door een claus2you-gebruiker om welke reden dan ook niet of te laat betaalde bedragen is van rechtswege en zonder in gebreke stelling een vertragingsrente verschuldigd van 10% per jaar vanaf de datum van rekening of factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van €75 per factuur.

4.7: Wij hebben steeds het recht om door een claus2you-gebruiker verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen onder het betrokken Aansluiting van enige claus2you-gebruiker op ons. Aan een claus2you-gebruiker komt geen recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen toe, terwijl hij evenmin gerechtigd is om tot aan de voldoening van zijn vorderingen zaken van ons onder zich te houden

4.8: In geval en zolang een claus2you-gebruiker enige betalings- of andere verplichting jegens ons niet of niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om van rechtswege en zonder formele voorafgaandelijke in kennis stelling onze verplichtingen onder de betrokken Aansluiting op te schorten. De gebruiker zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen ten gevolge van deze maatregel.

Artikel 5: Gegevensregistratie

5.1: De registratie van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens.

5.2: Claus2you draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming. Claus2you is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt. Zij bepaalt immers het doel en de middelen van de verwerking. Voor meer inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u onze privacy policy raadplegen op onze website: www.claus2you.be

5.3. Als verwerkingsverantwoordelijke sluit claus2you met haar verwerkers overeenkomsten af in de zin van artikel 28.3 van EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”)

5.4. Enkel voor (het onderdeel van) de verwerking(en) van persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen waarbij claus2you de verwerker zou zijn (en met andere woorden enkel verwerkt ten behoeve en op instructie van de cliënt) en de cliënt de verwerkingsverantwoordelijke is gelden de bepalingen inzake gegevensverwerking in bijlage 1 bij huidige algemene voorwaarden (als zijnde een overeenkomst inzake gegevensbescherming in de zin van artikel 28.3 AVG).
5.5: Telefoongesprekken met een claus2you-gebruiker kunnen aan onze zijde worden opgenomen ter vastlegging van reserveringen en andere afspraken, ter verbetering van onze service of voor trainingsdoeleinden. Onze boeken en door of voor ons vastgelegde gegevens en data leveren bewijs op van de wederzijdse wensen, mededelingen en verplichtingen.
5.6: De verblijfpositie van een claus2you-voertuig wordt door ons opgenomen en vastgelegd en in onze systemen weergegeven, ten behoeve van onder meer een opvolgende gebruiker van een voertuig.

5.7 Wij kunnen de positie en wijze van gebruik van een claus2you-voertuig om redenen van veiligheid, analyse van gebruikspatronen en vlootbeheer via een voertuigvolgsysteem volgen. De route en/of verblijfpositie van een claus2you-voertuig worden door ons te allen tijde aan opsporingsinstanties door gegeven in geval van verdenking van verduistering of diefstal van het voertuig, of in geval van enig ander misdrijf in verband met het voertuig waarbij deze route of verblijfpositie van belang zijn. De verkregen gegevens worden voorts verwerkt ter bevordering van veilig en milieuvriendelijk rijden door claus2you-gebruiker via voorlichting of specifieke aanwijzing.
Daarenboven kunnen deze gegevens aangewend worden als bewijs bij de behandeling van aansprakelijkheidsdiscussies of behandeling van schadegevallen.

5.8: Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact zoals mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, met uitzondering van verkoop van alle activiteiten met betrekking tot claus2you-formule.

5.9: Onze ict-toeleveranciers hebben toegang tot de bij ons geregistreerde persoonsgegevens, dit vanwege technische doeleinden respectievelijk om de kwaliteit van het systeem te kunnen waarborgen.

5.10: Claus2you zorgt voor voldoende beveiliging van de opgeslagen gegevens. Gegevens die voorkomen uit één of meer bezoeken of gebruik van claus2you worden bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie, mits hiervoor wettelijke vereisten zijn gesteld in het land waar claus2you actief is.

5.11: Claus2you kan de gegevens door de gebruiker verstrekt, gebruiken voor volgende doeleinden :
-Het verwerken van een reservering en voor het gebruik van claus2you in de algemene zin
-sturen van mails of nemen van contact met betrekking tot de verstrekte diensten en de uitvoering van de overeenkomst
-het informeren van de gebruiker m.b.t. het gebruik of voor het verstrekken van informatie met betrekking tot het product, gebruik, en voor alles wat het gebruik van het product kan bevorderen en verbeteren

Artikel 6: Duur en Beëindiging van Aansluiting

6.1: Aansluitingen eindigen door opzegging door één van de partijen. Alle Aansluitingen eindigen tevens van rechtswege door faillissement van de claus2you-gebruiker en ingeval de claus2you-gebruiker wordt toegelaten tot een maatregel in het kader van de WCO-wet of wanneer de claus2yougebruiker wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en vanaf de datum van de uitspraak van de maatregel.

6.2: In geval een claus2you-gebruiker of een berijder die onder zijn Aansluiting geregistreerd is en waarvoor hij dus verantwoordelijk is, nalaat zijn verbintenissen na te komen of bij vermoeden van misbruik is claus2you gerechtigd om een Aansluiting met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn op te zeggen, telefonisch of per e-mail, ook tijdens een periode waarin een claus2you-gebruiker een claus2you voertuig gebruikt.

6.3: Beëindiging van het Aansluiting leidt tot beëindiging van rechten tot toegang en gebruik van de claus2you-app en alle overige (mobiliteits)diensten en faciliteiten van claus2you.

6.4: Indien de opzegging plaatsvindt binnen een periode van 30 dagen na de aankondiging door ons van een wijziging van de deze voorwaarden (met uitzondering van de gebruiksregels), blijven de oude voorwaarden gelden tot einde van de opzeggingsperiode, welke mits tijdig gegeven steeds eindigt op het einde van de betreffende kalendermaand, of in geval van laattijdigheid tegen het einde van de volgende kalendermaand.

6.5: In geval van faillissement komen de eventuele door de claus2you gebruiker nog niet gebruikte rijtegoed behorend bij het Aansluiting, te vervallen en kunnen niet worden verzilverd of worden ingewisseld.

6.6. Beëindiging van het Aansluiting door opzegging leidt tot beëindiging van rechten tot toegang en gebruik van de claus2you-app, claus2you -voertuigen en alle overige (mobiliteits)diensten en faciliteiten van claus2you tegen het einde van de lopende kalendermaand, behoudens in de gevallen van fout, ongeval in fout, contractbreuk, e.d. waarbij claus2you het contract beëindigt, in welk geval het contract een einde neemt met onmiddellijke ingang

Artikel 7: Reservering, Annulering en Huurperiode

7.1: Een Reservering van een claus2you-voertuig kan worden gemaakt door gebruik te maken van de claus2you-app, tenzij anders overeengekomen. Een Reservering is pas definitief na een bevestiging door ons in de app. Iedere bevestigde Reservering leidt tot een separate huurovereenkomst onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

7.2: Het kosteloos annuleren van een Reservering, het inkorten van een huurperiode , is via de claus2you -app mogelijk indien de annuleringstermijn behorende bij de Reservering in acht wordt genomen. Een Reserveringen voor gebruik van een claus2you voertuig kan tot twee uur voor aanvang van de Reservering kosteloos geannuleerd worden, tenzij anders overeengekomen. In geval van een lange termijn reservering wordt de annuleringstermijn bij een Reservering aan de claus2you-gebruiker uitdrukkelijk meegedeeld. In geval van een te late annulering is de claus2you-gebruiker de huurprijs verschuldigd geldende voor de gehele huurperiode onder de Reservering.

7.3: De huurperiode onder een Reservering loopt tot aan het moment dat het voertuig aan het eind van het gebruik op de locatie is geparkeerd, de sleutel van de auto correct in de auto is opgeborgen, de verlichting uit is, de ramen goed zijn gesloten en de deuren op slot zijn gedaan. Dit met een minimum van de periode die door de gebruiker gereserveerd werd. Indien een wagen vroeger teruggebracht wordt, wordt deze periode niet in mindering gebracht van de huurprijs.

Artikel 8: Verplichtingen claus2you bij Reservering

8.1: Wij zijn gehouden om ons naar vermogen in te spannen om na onze bevestiging van een Reservering een voor gebruik geschikt claus2you voertuig op het in de Reservering vastgelegde tijdstip en op de Locatie ter beschikking te stellen en gedurende de betrokken huurperiode ter beschikking te houden.

8.2: Het niet op tijd inleveren van een gereserveerd claus2you-voertuig door een eerdere claus2you-gebruiker en/of noodzakelijk herstel van defecten in of schade aan het gereserveerde claus2you-voertuig, kunnen meebrengen dat het gereserveerde claus2you-voertuig, ondanks onze bevestiging van de Reservering aan de claus2you-gebruiker, niet ter beschikking staat. Ook tijdens het beschikken over een claus2you-voertuig kan het voorkomen dat een schade of defect aan de auto waarvan de aanwezigheid voor ons risico is, gebruik van de auto beperkt. Indien wij om vorengaande redenen niet in staat zijn om een door ons bevestigde Reservering (volledig) na te komen, zijn wij gehouden om ons naar vermogen in te spannen om ten behoeve van de claus2you -gebruiker zo snel mogelijk een vervangende vervoersmogelijkheid te vinden, al dan niet door verwijzing van de claus2you -gebruiker naar een claus2you-voertuig op een andere Locatie dan in de Reservering vermeld.

8.3: Wij zijn binnen een Reservering niet gehouden tot verdergaande verplichtingen dan bovenomschreven onder 8.1 en 9.2. De claus2you-gebruiker kan , wanneer het gereserveerde gebruik van een claus2you-voertuig niet kan doorgaan omwille van omstandigheden buiten de wil van claus2you, of de franchisenemer, geen aanspraak maken op enige schadevergoeding ten gevolge van de derving van het voertuig.

Artikel 9: claus2you-app en gebruiksaanwijzing

9.1: Het gebruik van de claus2you-app mag onder het betrokken Aansluiting alleen door een claus2you-gebruiker of berijder gebruikt worden. Het gereserveerde claus2you-voertuig wordt bij aanvang van de Reservering geopend door met de claus2you-app het voertuig te ontgrendelen, dan wel op een door ons nader te bepalen wijze.

9.2: In ieder claus2you-voertuig bevindt zich een versie van de Gebruiksregels. De mededelingen op de Gebruiksregels zijn op het gebruik van het claus2you-voertuig van toepassing, als onderdeel van de overeenkomst. De Gebruiksregels dienen in het belang van de claus2you gebruiker voorafgaand aan het gebruik van het voertuig door hem nauwlettend gelezen te worden en de inhoud dient stipt te worden opgevolgd. De Gebruiksregels bevatten onder meer instructies voor het starten van het claus2you-voertuig, aanwijzingen hoe de claus2you gebruiker voor zijn rekening komende schade zoveel mogelijk kan voorkomen, mededelingen omtrent tanken, na gebruik inleveren van het voertuig en het telefoonnummer van onze claus2you helpdesk

9.3: Op het niet nakomen van verplichtingen door een claus2you-gebruiker als vermeld op de Gebruiksregels is een boete gesteld. De omvang van de in voorkomend geval van toepassing zijnde boete is zowel vermeld op de Gebruiksregels als op onze website.(www.claus2you.be)

Artikel 10: Gebruik claus2you -voertuigen

10.1: Uitsluitend een claus2you-gebruiker die voldoet aan alle door de Belgische wetten en reglementen gestelde eisen in verband met het besturen van een voertuig, mag als bestuurder van een claus2you-voertuig gebruik maken. Het besturen van een claus2you-voertuig door een andere persoon is echter toegestaan als deze bij ons als een bestaande berijder bekend is, deze voldoet aan bovenbedoelde wettelijke eisen in verband met het besturen van een voertuig en op voorwaarde dat de claus2yougebruiker als passagier in de auto aanwezig is.

10.2: De claus2you-gebruiker of berijder dient het claus2you-voertuig in het algemeen te gebruiken als een goed huisvader en in het bijzonder alleen te gebruiken op voor personenauto’s normaal toegankelijke, openbare en geschikte wegen, de juiste brandstof te gebruiken, de olie- en overige vloeistofmeters in de auto regelmatig te controleren en aan ons door te geven wanneer bijvulling noodzakelijk is, de auto steeds op veilige plaatsen te parkeren, na gebruik goed af te sluiten en eventueel aanwezige beveiligingsapparatuur in te stellen.

10.3: De claus2you-gebruiker of berijder zal het voertuig gebruiken mits stipte naleving van alle ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen Het is niet toegestaan het claus2you-voertuig te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, voor vervoer van (huis)dieren, het geven van rij-instructie, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, voor bewakingsdoeleinden, waarde transport, als marktwagen, interventievoertuig, testen of optochten, om daarmee caravans, aanhangwagens of andere objecten mee voort te trekken of aan te duwen, of om daarop dak bagage of andere daklast aan te brengen of de auto over te beladen of te beladen zonder voldoende zekering, of anderszins op een wijze die in strijd is met maatschappelijke en wettelijke normen . Het is bovendien niet toegestaan om in een claus2you-voertuig te roken of daarin voorwerpen of stoffen te vervoeren waarvan de vorm, samenstelling of geur schade kan toebrenge aan de auto of gebruik kan hinderen. Het is niet toegestaan om een claus2you-voertuig in geval van schade of defect zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te (doen) repareren. In geval van schade of defect zal in elk geval verwittigd worden en standpunt gevraagd worden.

10.4: Behoudens onze toestemming op schrift of per e-mail is het niet toegestaan om met het claus2you-voertuig naar het buitenland te gaan.

10.5: Beperkingen in het gebruik van een claus2you-voertuig onder meer (1) als gevolg van weg- , weer- of verkeersomstandigheden, eigen verkeersgedrag of verkeersgedrag van derden, (2) in verband met regelgeving van overheidswege, demonstraties, blokkades, vernieling of terrorisme, en (3) door, tijdens of samenhangende met overtreding van het gestelde in deze voorwaarden, zijn – als de hier bedoelde omstandigheden zelf – voor risico van de claus2you-gebruiker.

10.6: Zolang het claus2you-voertuig aan de claus2you-gebruiker ter beschikking staat, zijn aan het gebruik verbonden kosten, waaronder o.a. doch niet uitsluitend tol of parkeergeld, retributies, boetes, enz…voor zijn of haar rekening.

10.7: Voor brandstof bij de meeste tankstations in België kan worden betaald met de speciale claus2you-tankpas, te vinden in het claus2youvoertuig. Aanwijzingen voor gebruik van de tankpas vindt men in op de Gebruiksregels. Indien niet met de claus2you-tankpas betaald kan worden, o.a. bij toegelaten gebruik in buitenland of wegens maximale daglimiet van tankpas bereikt komt de brandstof in eerste instantie voor rekening van de claus2you-gebruiker en zullen wij tegen inlevering van de originele rekening de claus2you-gebruiker crediteren.

10.8: Na gebruik dient het claus2you-voertuig op de locatie te worden achtergelaten met een brandstoftank die ten minste voor een kwart vol is. Wanneer dit niet meer het geval is, moet dit telefonisch of per app aan ons worden doorgegeven. Verwezen wordt naar de gebruiksregels met betrekking tot tanken. De claus2you-gebruiker is tevens verantwoordelijk om de wagen binnenin zo proper te houden en zo ook terug te brengen.

10.9: De claus2you-gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid in het claus2you-voertuig van goedgekeurde kinderzitjes in geval kinderen van overheidswege in kinderstoelen vervoerd dienen te worden.

10.10:In elk geval van ongeval of schade, of bij betrokkenheid bij een ongeval dient de claus2you-gebruiker of berijder in elk geval de politie en claus2you verwittigen en dit onmiddellijk na het ongeval of de feiten. De claus2you-gebruiker of berijder dienen hierbij de in de gebruiksregels beschreven richtlijnen te volgen. De vereiste ongevalsdocumenten dienen ingevuld te worden, waarbij de gebruiker of berijder in geen geval schuld van het ongeval noch eender welke andere aanspraak van de tegenpartij mogen erkennen. Een dergelijke erkenning in strijd met deze bepalingen zal in elk geval niet tegenstelbaar zijn aan claus2you dat op dat vlak alle rechten behoudt ten aanzien van de gebruiker of berijder. In geval van ongeval of pech dient de gebruiker tevens contact op te nemen met de pechverhelping via het telefoonnummer dat vermeld staat in de gebruiksregels. Verder rijden is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van claus2you of de pechverhelping. De verplichting om onmiddellijk na feiten of ken isneming van feiten de politie en claus2you verwittigen, geldt eveneens in gevallen van diefstal van het voertuig of onderdelen van het voertuig.

10.11. Het is verboden de voertuigen te gebruiken in strijd met de geldende verzekeringsvoorwaarden.

10.12 Bij inbreuk op één van bovenvermelde voorwaarden heeft claus2you het recht om onmiddellijk een forfait te vorderen van €250 van de claus2you gebruiker, dit bedrag zal vermeerderd worden met de kosten die direct of indirect voorvloeien uit de inbreuk.

Artikel 11: Misbruik claus2you-app

11.1: Het mogelijk onbevoegd gebruik van de claus2you -app moet aan ons onmiddellijk telefonisch worden meegedeeld. Indien het mogelijk onbevoegd gebruik door een misdrijf veroorzaakt kan zijn, dient op eerste verzoek van claus2you onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie.

11.2: De claus2you-gebruiker of berijder die een claus2you-tankpas gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn uitgegeven, in verband met de aanschaf van brandstof voor andere auto’s dan een gereserveerd claus2you-voertuig, of ten behoeve van derden, is aan ons een boete verschuldigd van €1000,00 per keer dat misbruik werd gemaakt, met het recht voor ons om die boete ook op de claus2you-gebruiker te verhalen onder wiens Aansluiting de tankpas werd gebruikt, onverlet onze rechten om eventuele verdere schade in verband met dit misbruik door de betrokken gebruiker vergoed te krijgen, waaronder in ieder geval de brandstofkosten zelf.

Artikel 12: Verzekeringen, Aansprakelijkheid, Verkeersboetes

12.1: Voor het claus2you-voertuig is door ons conform de wet een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid gesloten. De schade van de bestuurder (inclusief letselschade) veroorzaakt door eigen schuld valt niet onder de BA-verzekering van het claus2you-voertuig. Daarnaast voorziet claus2you ook een rechtsbijstand, dit alles onder de geldende verzekeringsvoorwaarden. De kennisneming van de algemene voorwaarden geldt ook als kennisneming van de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

12.2: Schade aan het claus2you-voertuig zelf is verzekerd en komt, behoudens een eigen risico van €500 en van €1.500,00 voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs en bij onze elektrische wagens een eigen risico van €800 en €2000 voor bestuurders jonger dan 23 jaar of minder dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs, voor rekening van de door ons afgesloten verzekering en dit met toepassing van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden . Een uitzondering op het hier gestelde geldt echter in geval van schade die ontstaan is door, tijdens of samenhangende met overtreding van het gestelde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, voor schade toegebracht door een dier van een claus2you -gebruiker of een inzittende en voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de claus2you -gebruiker of een inzittende. Voor vergoeding van de schade bedoeld in de vorige zin is de claus2you -gebruiker onder wiens Aansluiting de schade werd toegebracht en, indien dat een ander is, de gebruiker die tijdens het ontstaan van de schade over het claus2you-voertuig beschikte in volle omvang hoofdelijk aansprakelijk. De gebruiker zal de nodige zorg en preventieve maatregelen nemen om diefstal te vermijden o.a.m.b.t. afsluiten voertuig, achterlaten goederen in voertuig. Ontvreemding van het voertuig wordt niet gedekt door de verzekering. Bij ontvreemding heeft claus2you het recht om, indien de wagen niet binnen de 14 dagen teruggevonden wordt, de actuele waarde van het voertuig (te bepalen door een deskundige) te verhalen op de gebruiker of -berijder.

12.3: Verkeersovertredingen en daarmee samenhangende maatregelen, boetes of aanslagen parkeerbelasting, retributies, tolgelden en ook in verband met het parkeren aan het einde van de reserveringsperiode op een andere plek dan de onder de Reservering betrokken locatie, en alle kosten om welke reden dan ook, zijn voor risico en rekening van de daarbij betrokken claus2you-gebruiker of berijder. Na ontvangst van verkeersboetes zullen wij de gegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) van de claus2you-gebruiker onder wiens Aansluiting de boetes verbeurd werden als op de betrokken Berijder, indien dat een ander is, doorspelen aan de bevoegde instanties. Indien de boetes of aanslagen in eerste instantie door ons betaald worden, zullen door ons op zowel de claus2you-gebruiker onder wiens Aansluiting de boetes of aanslagen verbeurd werden als op de betrokken Berijder, indien dat een ander is, verhaald worden. Indien boetes of aanslagen in eerste instantie door ons betaald worden, worden deze automatisch geï casseerd ten laste van de gebruiker/abonnee, en worden van rechtswege vermeerderd met administratiekosten ten belope van minimaal 40 Euro forfaitair, onverminderd alle andere kosten noodzakelijk voor en verbonden aan de inning. Indien de claus2you-gebruiker of berijder zich strafrechtelijk dient te verantwoorden voor diens rijgedrag en vervolging naar aanleiding van het gebruik dat hij maakte van het claus2you-voertuig, zal deze zelf moeten instaan voor eventuele strafrechtelijke of burgerlijke verdediging en zal hiervoor dus geen beroep kunnen doen op de rechtsbijstandsverzekering van claus2you. Vrijstellingen en gebeurlijke regresvorderingen , uitsluitingen of excepties, van verzekeringsmaatschappijen vallen ten laste van de claus2you gebruiker die hiervoor hoofdelijk gehouden is met de gebeurlijk betrokken berijder.

12.4. Bij ongeval of schade zal de gebruiker binnen de kortst mogelijke termijn via het telefoonnummer vermeld op de website van claus2you ons op de hoogte brengen om verder te handelen zoals bepaald door de algemene voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van claus2you

13.1: Onze verplichtingen onder enig Aansluiting gaan niet verder dan het nakomen van de verplichtingen die wij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden hebben. Bij het niet of niet correct nakomen van onze verplichtingen zijn wij niet aansprakelijk voor enige (direct of indirecte) schade van de claus2you-gebruiker en/of berijder en/of derden.

13.2: Wij zijn binnen de uitvoering van onze verplichtingen evenmin aansprakelijk voor productaansprakelijkheid noch voor tekortkomingen van derden zoals gemeentes, parkeergarages, schadeherstel- en/of schoonmaakbedrijven, andere (eerdere) gebruikers van onze voertuigen, foutparkeerders op Locaties of bijvoorbeeld vervoerbedrijven die via onze bemiddeling diensten verlenen, of voor schade die de claus2you-gebruiker direct of indirect lijdt als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van een claus2you-voertuig.

13.3: In gevallen waarin wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade verplicht zouden zijn, is de door ons verschuldigde schadevergoeding nooit hoger dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in de betrokken zaak uitkeert. Indien voor onze aansprakelijkheid geen verzekeringsdekking bestaat, is onze verplichting tot schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot directe schade, met een maximum van €2.500,–.

13.4: Een uitzondering op leden 1 en 2 van dit artikel geldt slechts in geval van schade waarvan de claus2you-gebruiker aantoont dat die rechtstreeks is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van onze zijde.

13.5: De claus2you-gebruiker vrijwaart ons van en voor vorderingen van derden die verband houden met enige Reservering, onze aanvullende of vervangende diensten, schade toegebracht door de bij een Reservering betrokken claus2you -voertuig en/of het gebruik dat van dat voertuig claus2you-tankpas door hemzelf of een gebruiker onder zijn Aansluiting gemaakt wordt alsmede voor alle overige schadevorderingen.

13.6: Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of schade veroorzaakt aan goederen die in het voertuig ondergebracht of achtergelaten worden tijdens de periode van gebruik.

Artikel 14 : Gebruiksregels

14.1: In dit artikel vindt u de uitgeschreven versie van de gebruiksregels die u ook terugvindt in het voertuig en op de website www.claus2you.be

14.2: Algemeen: de claus2you voertuigen mogen enkel rijden op autogeschikte wegen. Je rijdt met de wagen zoals je dat geleerd hebt en gebruikt hem zoals een goede huisvader. Je kan vanaf 18 jaar gebruiker bij ons worden en je gebruikt de wagen enkel en alleen voor personenvervoer.

14.3: Brandstof: Je zorgt ervoor dat de brandstoftank nooit op reserve staat bij het terugplaatsen. Als je ziet dat de tank bijna leeg is ga je eerst nog wat tanken met de pas die je in de wagen vindt. De code van de tankpas en lijst van beschikbare tankstations vind je ook terug in de wagen. Uiteraard mag je ook steeds de tank volledig vullen alvorens je aan de je rit begint. Breng je de wagen toch met een lege tank terug dan zullen wij hiervoor een vergoeding van €50 rekenen.

14.4: Staat van de wagen bij aflevering: We vragen om de wagen steeds netjes terug te brengen op de afgesproken locatie. Met netjes bedoelen we het uitkloppen van de matjes, verwijderen van afval, en zeker melden via de app wanneer de wagen buiten heel vuil is. Als wij deze melding krijgen zorgen wij ervoor dat de wagen zo spoedig mogelijk gepoetst wordt. Indien dit pas door de volgende gebruiker gemeld wordt zullen wij hiervoor €50 in rekening brengen. Uiteraard kunnen wij ook niet toestaan dat er gerookt wordt in de wagen.

14.5: Ophalen en terugbrengen: De claus2you-wagen dient steeds uiterlijk op het eind uur van de reservatie op dezelfde plaats teruggeplaatst te worden waar hij is opgehaald. Laat je de wagen toch ergens anders achter of ben je te laat terug, en wordt hierdoor een andere gebruiker benadeeld dan rekenen we hiervoor een vergoeding van €100 aan. Kan je omwille van overmacht toch de wagen niet op tijd terugbrengen, contacteer dan zeker de helpdesk op het nummer vermeld op de website.

14.6: Schades controleren en melden: Bij aanvang van je rit dien je steeds eerst de wagen op schades te controleren. Vastgestelde schades kan je melden met foto’s in de app. Zo wordt de schade nadien niet op jou verhaald. Veroorzaak je toch zelf schade? Meldt het ons dan zo spoedig mogelijk en laat de wagen zeker niet op eigen houtje herstellen. Het eigen risico per schadegeval bedraagt €500 en €1500 indien je jonger bent dan 23 jaar of nog geen 3 jaar je rijbewijs hebt. Vul bij een ongeval ook steeds met alle partijen een Europees aanrijdingsformulier in.

14.7: Immobilisatie van het voertuig: Bij pech of ongeval kan je steeds contact opnemen met de assistance op het nummer vermeld in de boorddocumenten van het voertuig. Vergeet ons hiervan ook niet te verwittigen op het nummer van de helpdesk dat vermeld staat op de website.

Artikel 15: Overdracht van bedrijf door claus2you

Claus2you heeft het recht om het bedrijf of onderdelen daarvan, inclusief Aansluitingen, aan derden over te dragen indien die derden ten tijde van de overdracht redelijkerwijze in staat kunnen worden geacht om onze dienstverlening onmiddellijk na de overdracht op vergelijkbaar niveau en tegen vergelijkbare voorwaarden en tarieven voort te zetten.

Artikel 16: Wijziging van voorwaarden

16.1: Wij zullen wijzigingen van onze algemene voorwaarden of van de Gebruiksaanwijzing mededelen via onze website.

16.2: Indien onze algemene voorwaarden worden gewijzigd, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden op onze relaties tot claus2yougebruikers van toepassing na één kalendermaand na de maand van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op onze website. Reserveringen waarvan de annuleringstermijn ten tijde van de publicatie van onze gewijzigde voorwaarden op onze website al is verlopen, blijven echter geregeerd door onze oude voorwaarden.

Artikel 17: Geschilbeslechting

17.1: Op alle verhoudingen van claus2you-gebruikers tot ons is Belgisch recht van toepassing.

17.2: Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het arrondissement waar wij zijn gevestigd. Wij hebben daarnaast het recht om een geschil aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wet bevoegd is.zal